ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdése szerint általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A Ptk. 6:78. § (1) bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § a) pontja szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül minden olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog vagy szolgáltatás, üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

 

Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet) 4. § 10. pontja szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül minden olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

 

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a 2.1 pontban részletesen meghatározott vállalkozás, azaz a THAP Kft. által üzemeltetett www.thehungarianamphoraproject.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használata útján jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott felek, azaz a THAP Kft., mint eladó és a 2.1.2 pont szerint meghatározott vevő, mint távollevők között.

A Weboldal használatával elektronikus úton történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és lépésekkel történik. A megrendelt termékek Magyarországon, illetve külföldön futárszolgálattal kerülnek kiszállításra.

A Weboldal használatával a termék megrendelése során a vevő elektronikus úton köt szerződést a THAP Kft-vel. A megrendelés és nyilatkozat a THAP Kft-nél elektronikusan kerül iktatásra és megőrzésre. 

 

A Felek közötti szerződés angol nyelven jön létre, a megrendelés és visszagazolásának nyelve is az angol.

A THAP Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

 

 

  1. A SZERZŐDÉS

2.1. A szerződő felek

2.1.1. Eladó

A szerződő fél, aki a Weboldalon keresztül terméket hirdet, illetve a Weboldalon található termékkel kapcsolatban egyéb szolgáltatást nyújt: 

Cégnév: THAP Kerámiagyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Ipartelep 1, 7720 Pécsvárad, Magyarország
Adószám: 23578667-2-02
Cégjegyzékszám:  02-09-078107
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Bankszámlaszám: 

HU47 10402427-50527085-88861016 (HUF) 

HU42 10402427-50527085-88861009 (EUR)

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 4886472
E-mail cím rendeléshez, reklamációhoz: info@thehungarianamphoraproject.com

Tárhely szolgáltató cégneve: Combell nv
Tárhely szolgáltató székhelye: Skaldenstraat 121, 9042 Gent, Belgium
Tárhely szolgáltató telefonos elérhetősége: +32 9 218 79 79
Tárhely szolgáltató elektronikus levelezési címe: support@combell.com

 

2.1.2. Vevő

A THAP Kft-nél a Weboldal használatával elektronikusan vásárolhat cselekvőképességgel és ügyletkötési képességgel rendelkező természetes személy, valamint természetes személy képviselője útján (jogi személy, jogi személyiség nélküli) szervezet (a továbbiakban: Vevő).

A Weboldal használatához és a THAP Kft-nél történő elektronikus vásárláshoz a Weboldalon regisztráció nem szükséges. A THAP Kft. által a Weboldalon keresztül nyújtott egyes szolgáltatások (pl. hírlevelek, tájékoztatás akciókról, kedvezményes vásárlási feltételekről) azonban esetleg csak a Weboldal regisztrált látogatói számára érhetőek el. 

 

2.1.3. Regisztráció

A regisztrációra ingyenesen, a Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráló személy a Weboldalon történő regisztrációjakor (a megfelelő jelöléssel) elismeri, hogy az ÁSZF feltételeit elfogadja és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. A regisztráció ténylegesen a THAP Kft. által küldött aktiváló e-mail útján jön létre.

 

A Regisztráció során választható lehetőség a hírlevélre történő feliratkozás. 

A THAP Kft. fenntartja magának a jogot, hogy regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve a regisztrációt jogszabálysértés, illetve az ÁSZF megsértése esetén bármikor rendszeréből törölje.

A Regisztráció során megadott adatok a Bejelentkezés után módosíthatók, illetve a regisztrált személy jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a THAP Kft. haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A regisztrált adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti az esetleg már leadott rendelésekhez kapcsolódó, kötelezően őrzendő adatok illetve dokumentumok őrzését, nem eredményezi tehát ezen adatok törlését. 

A regisztráló személy köteles a Weboldal által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A THAP Kft-t a tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető esetleges problémákért, hibákért felelősség nem terheli. A THAP Kft-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a regisztráló személy a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a THAP Kft-nek felróható okból – hozzáférhetővé válik. 

 

2.2. A szerződés létrejötte – Az elektronikus szerződéskötés egyes lépései

2.2.1. A termék és jellemzői

A Weboldalon bemutatott termékek a THAP Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. 

A termék lényeges tulajdonságairól, így különösen minőségi jellemzőiről, összetevőiről, egységáráról, valamint szállítási feltételeiről az adott termék nevére vagy a termék képe mellett megjelenített megfelelő ikonra történő kattintással lehet tájékozódni.

A termék alatt feltüntetett ár egységár, euróban (EUR) értendő, és tartalmazza a hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót; ugyanakkor a termék Weboldalon feltüntetett ára nem tartalmazza a szállítási és/vagy kezelési költséget. 

Ha a Vevő fizetési kötelezettségét a Weboldalon feltüntetettől eltérő pénznemben kívánja teljesíteni, akkor mindenképpen kapcsolatba kell lépnie a THAP Kft-vel. közvetlenül az ügyfélszolgálaton keresztül, mielőtt megrendelését leadná.

A Weboldalon közzétett egységárak változtatásának jogát a THAP Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe és a módosítás a korábban megrendelt termék vételárát nem befolyásolja. Meghatározott mennyiség feletti rendelés esetén továbbá a THAP Kft. a termékkel kapcsolatban a Weboldalon feltüntetett árhoz képest engedményt, illetve egyedi, speciális árképzést is alkalmazhat.

A termék kiszállítása Magyarország, illetve egyéb országok területére futárszolgálat igénybevételével útján történik. A megrendelt termék előrelátható szállítási idejéről a THAP Kft. a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatja a Vevőt.

A Weboldalon a termék adatainál feltüntetésre kerül, ha a termék időlegesen nem elérhető, azaz nincs raktáron. Ebben az esetben a hiányzó termékkel, előrelátható szállítási idejével kapcsolatban e-mailben és/vagy telefonon az ügyfélszolgálatnál további tájékoztatás igényelhető.

 

2.2.2. A megrendelés technikai lépései

  1. A megrendelni kívánt terméket a Vevő írásban, a THAP Kft. részére küldött e-maillel tudja megrendelni. 

A rendeléshez az e-mailnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– a termék megnevezése, termékszáma, darabszáma

– a vevő neve

– szállítási cím

– számlázási adatok (amennyiben azok a fentiektől eltérnek), 

– kifejezett nyilatkozat a nevezett termék(ek) megrendelésére vonatkozóan, és

– a vevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. 

 

  1. A THAP Kft. a megrendelésről szóló e-mail beérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül e-mail-ben visszaigazolja. A visszaigazolás a Vevő megrendelésének a részleteit is tartalmazza, azonban ez nem jelenti a Vevő megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelése megérkezett a THAP Kft-hez. 
  1. Amennyiben a Vevő által küldött e-mail a fenti adatokat nem hiánytalanul tartalmazza, vagy a Vevő az e-mailben csupán szerződéskötést megelőző tájékoztatás kér (azaz nem tartalmazza kifejezetten a megrendelésre vonatkozó és fizetési kötelezettségre vonatkozó vevői nyilatkozatot), a THAP Kft. ügyfélszolgálata a Vevővel elektronikusan és/vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a megrendelés pontosítása érdekében. 
  1. A THAP Kft. a Vevő megrendelését külön elfogadást tartalmazó e-mail útján igazolja vissza. 

Amennyiben a Vevő a megrendelés elfogadásáról nem kap visszaigazoló e-mailt, akkor az ügyfélszolgálaton keresztül mindenképpen szükséges felvennie a kapcsolatot a THAP Kft-vel.

A THAP Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendelések elfogadását indokolás nélkül elutasítsa. (Ezen jog fenntartásának oka a nem megfelelően megadott megrendelési adatokból, korábbi megrendeléssel kapcsolatos vevői mulasztásból, illetve szerződésszegésből származó negatív tapasztalat lehet.)

 

2.2.3. A szerződés létrejötte

A Vevő és a THAP Kft. között a szerződés a megrendelés THAP  Kft. általi visszaigazolásával, az erről szóló e-mail Vevőhöz történő megérkezésével jön létre.

Ha és amennyiben a Vevő a visszaigazoló e-mail-ben rögzített bármely adat tekintetében hibát észlel, úgy azt a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 24 (huszonnégy) órán belül jeleznie kell a THAP Kft. felé. Amennyiben nem jelzi a hibát a Vevő, úgy a visszaigazoló e-mail tartalmát a THAP Kft. a Vevő által elfogadottnak tekinti.

A megrendelés elfogadásának visszaigazolásával a távollevő felek között elektronikus úton jön létre szerződés, amelyre a jelen ÁSZF-ben és a Bevezető rendelkezésekben felsorolt jogszabályokban foglaltak irányadók. 

A termék a vételár teljes kiegyenlítéséig a THAP Kft. tulajdonában marad.

 

2.2.4. Fizetés

A megrendelésről a THAP Kft. a Vevő által megadott adatoknak megfelelően számlát állít ki, amit elektronikus úton küld el a Vevőnek.

A megrendelt termék vételárát a Vevő banki átutalással fizetheti ki. Az átutalással kapcsolatos banki költségek a Vevőt terhelik. 

Az átutalásnál a Vevő az alábbi azonosító adatokat köteles megadni:

Kedvezményezett: THAP Kft.

Bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszám: 

HU47 10402427-50527085-88861016 (HUF) 

HU42 10402427-50527085-88861009 (EUR)

Az utalás során a közlemény rovatban a megrendelés visszaigazolás és a számla azonosító számát kell feltüntetni.

A fizetést teljesíteni mindenkor abban a pénznemben kell, amelyet a megrendelés visszaigazolás és a számla tartalmaz. 

 

2.2.5. Szállítás

A termék szállítására a vételár hiánytalan megfizetését követően kerül sor. 

A megrendelt terméket a THAP Kft. futárszolgálat útján juttatja el a Vevő részére. A termék átvétele megtörténik a Vevő által akkor, amikor az adott terméket a futártól átveszi, illetve az átadás-átvételt igazoló okiratot a Vevő aláírja. A termékkel kapcsolatos kárveszély az átvétellel a Vevőre száll át.

Amennyiben a Vevő bármilyen sérülést észlel a csomagoláson vagy a terméken az átvételkor, úgy a futártól kell – a sérülést igazoló – jegyzőkönyv felvételét kérnie. Amennyiben átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, azt a Vevőnek a THAP Kft. részére is haladéktalanul jeleznie kell (az ügyfélszolgálaton keresztül) e-mailben vagy telefonon.

Amennyiben az átvételkor jegyzőkönyv felvételét a Vevő nem kéri, úgy a szállítólevél Vevő általi aláírásával az átvett csomag külsőleg a megrendelésben foglaltaknak megfelelőnek tekintendő.

Amennyiben a szállítás során a termék kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést küld a feladónak. Ebben az esetben a THAP Kft. (az ügyfélszolgálaton keresztül) felveszi a Vevővel a kapcsolatot és megkíséreli a csomag ismételt kiszállítását. Ilyen esetben az összes szállítási költség (tehát az esetleges visszaszállítás, illetve az ismételt kiszállítás költsége is) a Vevőt terheli.

 

2.2.6. Elállás

Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, akkor THAP Kft-vel elektronikusan – azaz üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között – kötött szerződéstől egyoldalú, indokolás nélküli elállási jog illeti meg (a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján).

A Vevő ezen elállási jogát a) a terméknek, b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. A határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele. A Vevőt megilleti továbbá az a jog is, hogy a szerződés létrejöttének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja indokolás nélküli elállási jogát.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségek igénybevételével a THAP Kft. részére

postai úton: Ipartelep 1, 7720 Pécsvárad sz. alatti címre, vagy 

elektronikus úton küldött levél útján: info@thehungarianproject.com 

Az elállási nyilatkozat mintáját a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

Vita esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vevő a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Postai úton történő visszaküldés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe a THAP Kft. a határidő számítása szempontjából. A Vevőnek az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállás esetén a Vevő köteles a megrendelt terméket megfelelő módon és csomagolásban THAP Kft, Siklósi u.22, 7622 Pécs sz. alatti címre késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni.

Ha a Vevő több mint egy terméket rendelt meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat.

A terméknek a THAP Kft. részére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött terméket a THAP Kft-nek nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt más költség nem terheli.

Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 (tizennégy) napon belül a THAP Kft. visszatéríti a Vevő által teljesített ellenértéket, kivéve a termék(ek) visszaküldésének költségét, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a THAP Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

A THAP Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a THAP Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A THAP Kft. a Vevőnek a fizetéskor megadott, egyéb esetekben a Vevő által a visszatérítéshez megadott bankszámlára utalja vissza a visszajáró összeget. Készpénz visszafizetésére lehetőség nincs.

Amennyiben a Vevőnek kérdése van az elállási jogra vonatkozóan, a THAP Kft-hez fordulhat az ügyfélszolgálaton keresztül az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@thehungarianamphoraproject.com

Telefon: +36 20 4886472

Postacím: Ipartelep 1, 7720 Pécsvárad

 

2.2.7. Szavatosság

A Vevő (a Ptk. 6:159 § – 6:170 § rendelkezései szerint) a THAP Kft-vel szemben a THAP Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt, a megrendelt termék hibája esetén pedig termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellék- és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan azonban nem érvényesíthető. 

 

2.2.7.1. Kellékszavatossági igény

A Vevő köteles a teljesítés hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. 

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a teljesítést a THAP Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

A Vevő – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a THAP Kft. számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a THAP Kft. költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

2.2.7.2.Termékszavatossági igény 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. 

 

Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kicserélését kérheti, vagy kérheti a termék vételárának és általa megfizetett szállítási költségnek (ide nem értve a termék visszaküldésének költségét) megtérítését. 

A Vevő a hibás terméket nem köteles átvenni, illetőleg a hibát a felfedezését követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a THAP Kft. részére az ügyfélszolgálaton keresztül jelezni. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felel. 

Hiba felfedezése esetén a minél előbb lépjen kapcsolatba a THAP Kft.-val a probléma megoldása érdekében. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött csomagot a THAP Kft-nek nem áll módjában átvenni.

A termék visszaérkezését követően dokumentálásra kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A jogszerűen érvényesített, megalapozott szavatossági igény esetén a THAP Kft. a Vevő választása szerint a terméket kicseréli, vagy a megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát és a szállítási költséget.

 

 

  1. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Vevő részéről panasz merül fel, úgy a reklamációval kapcsolatban a THAP Kft. az ügyfélszolgálaton keresztül az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésére:

E-mail: info@thehungarianamphoraproject.com

Telefon: +36 20 4886472

Postacím: Ipartelep 1, 7720 Pécsvárad

Ha a szóban közölt panasz jellegéből adódóan a panasz azonnali orvoslására lehetőség nincs, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a THAP Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A felvett jegyzőkönyvet 5 (öt) évig, a panaszra adott érdemi válasszal együtt megőrzi. THAP Kft. a jegyzőkönyv alapján az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A THAP Kft. az írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül kivizsgálja és megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a THAP Kft. az elutasítás indokairól írásban tájékoztatja a Vevőt.

A THAP Kft. mind az írásban közölt, mind a szóban közölt és jegyzőkönyvezett panaszt azonosító számmal látja el a panasz könnyebb visszakereshetősége érdekében. A panaszkezelés során a THAP Kft. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

 

  1. VITÁS ÜGYEK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

Amennyiben a Vevő és a THAP Kft. között esetlegesen fennálló vita egyeztetések, tárgyalások útján nem rendeződik, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a Vevő számára:

 

4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

 

4.2 Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

A bírósági eljárást megelőző fogyasztói vitarendezés eszköze a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek előtti eljárás. Ennek célja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A vállalkozást az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség. 

A THAP Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefon: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax: (72) 507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

 

4.3 Online vitarendezési platform (ODR)

Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online adásvételi, szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából rendelkezésre áll az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési platform. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/odr linken elérhető. E vitarendezési platform igénybevétele esetén a THAP Kft. e-mailcíme: info@thehungarianamphoraproject.com


4.4 Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vevő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. Kapcsolat, ügyfélszolgálat

THAP Kft. ügyfélszolgálata útján a következő elérhetőségekkel áll a Vevő rendelkezésére:

THAP Kft. ügyfélszolgálat

Cím: Ipartelep 1, 7720 Pécsvárad, Magyarország

Telefon: +36 20 4886472

E-mail: info@thehungarianamphoraproject.com

Az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségének ideje:

munkanapokon 09.:00 – 19:00 óráig.

Az ügyfélszolgálat postacíme:

THAP Kft., Ipartelep 1, 7720 Pécsvárad, Magyarország 

Termék visszaküldése esetén a cím: 

THAP Kft, Siklósi u. 22, 7622 Pécs, Magyarország

 

5.2. Adatkezelés

A THAP Kft. az elektronikus megrendelés adatait elektronikusan tárolja. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató (link: www.thehungarianamphoraproject.com) tartalmazza.

 

5.3. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A THAP Kft-nek az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A THAP Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

 

5.4. Kereskedelmi név, márkanév, védjegy-, formatervezési mintaoltalom

A “THAP” megjelölés kereskedelmi név, amelynek kizárólagos jogosultja a THAP Kft. 

 

A THAP Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a Weboldalon feltüntetett kereskedelmi nevek, márkanevek, védjegyek, illetve formatervezési minták kereskedelmi forgalomban történő használatát csak a kereskedelmi név, márkanév, védjegy, illetve a formatervezési minta jogosultja engedélyezheti. 

 

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó, a képernyőn történő időleges megjelenítésen, illetve az ideiglenes többszörözésen, valamint magáncélú másolatkészítésen túl a kereskedelmi név, márkanév, védjegy, formatervezési minta az oltalom jogosultjának előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem használható vagy hasznosítható. A kereskedelmi név, márkanév, védjegy, formatervezési minta jogszerűtlen felhasználása vagy azokhoz hasonló, azzal összetéveszthető megjelölés, minta használata iparjogvédelmi, polgári, illetve büntető jogi következményeket vonhat maga után. 

 

5.5. Szerzői jogok

A Weboldal tartalma, ideértve különösen a Weboldalon megjelenő képek, fotók, illusztrációk, műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, adatok, információk, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá tartoznak, felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a THAP Kft. jogosult. A THAP Kft-vel kötött szerződés, vagy a THAP Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül – a magáncélú felhasználás esetét kivéve – tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

 

5.6. Az ÁSZF módosítása

A THAP Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A THAP Kft. a módosításokról a Weboldalon keresztül nyújt tájékoztatást. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Vevő a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon a módosítást kifejezetten elfogadja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. 

A THAP Kft. kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül, illetve hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.

 

5.7. Az ÁSZF hatályba lépése

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2024.02.15.

 

THAP Kft.